Kontakt


BOKNINGSVILLKOR
ARBOGA REDERI

By Nordiq AB (BN AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, förmedlar Rederiaktiebolaget M/S Lagerbjelkes (Arboga Rederi) produkter och administrerar bokningar och betalningar för Rederiaktiebolaget M/S Lagerbjelkes (Arboga Rederi) räkning. BN AB har således inget ansvar för Rederiaktiebolaget M/S Lagerbjelke (Arboga Rederi). Dessa villkor gäller mellan BN AB och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där BN AB är förmedlare om inget annat angetts.

 

For english, read below.

 

1. BOKNING/BESÖK
Vi tar emot bokningar via webb, telefon, mejl och på plats. Efter bokning online mottar du en bokningsbekräftelse via e-post. Vid besök/incheckning ska e-post-bekräftelsen uppvisas som utskrift eller i mobil.

2. PRISER
Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

3. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren/förmedlaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.

4. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort eller Swish. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

5. ÄNDRING/AVBOKNING
Vid ändring och avbokning av köpta biljetter till arrangemanget gäller följande regler:
Ombokning eller avbokning senast 3 dagar före ankomst.
Avbokning närmre än 3 dagar före ankomst debiteras 100% av priset.
Presentkort är ej ändring/avbokningsbara.

6. ÄNDRINGSKOSTNADER
Vill du boka mer/ändra/avboka din bokning gå in på "Hantera min bokning" i bokningsbekräftelsen och gör din ändring alternativt kontakta kundservice. Vid ändring via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.
Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning, det är beställarens ansvar att kontrollera att bekräftelse och biljetter motsvarar det man beställt.

Har du frågor om din bokning, vänligen kontakta kundservice:
E-post: bokning@bynordiq.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 07

Har du frågor eller behöver mer information om turerna, båten, mat, avgångsplats m.m., vänligen kontakta Arboga Rederi:
E-post: lagerbjelke@arbogarederi.se
Telefon: +46 - (0)19-7609300

7. REKLAMATION
Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq:
E-post bokning@bynordiq.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 07

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produktleverantören på plats. Lämnar Ni arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

8. INTEGRITETSPOLICY
By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av biljetter och säsongskort, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här: https://bynordiq.se/integritetspolicy/

9. ALLEMANSRÄTTEN
Är unik i sitt slag och ger var person rätten att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten innebär inte bara rättigheter, utan också en hel del skyldigheter. Du ska alltid uppträda med respekt, hänsyn och ansvarskänsla. Tänk på att inte störa och inte förstöra.

 

BOOKING CONDITIONS ARBOGA REDERI

By Nordiq AB (BN AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, mediates Rederiaktiebolaget M/S Lagerbjelkes (Arboga Rederi) products and administers bookings and payments on behalf of Rederiaktiebolaget M/S Lagerbjelkes (Arboga Rederi). BN AB thus has no responsibility for Rederiaktiebolaget M/S Lagerbjelke (Arboga Rederi). Theese terms apply between BN AB and you who yourself or through another enter into an agreement with the company as stated in the confirmation. The agreement applies to all types of products where BN AB is an intermediary unless otherwise stated.

1.1. RESERVATION/VISIT
We accept bookings via the web, phone, email and on site. After booking online, you will receive a booking confirmation via e-mail. When visiting/checking in, the e-mail confirmation must be presented as a printout or on a mobile phone.

2.1. PRICES
The prices is stated in Swedish kronor and with swedish VAT except where otherwise stated.

3.1. WHEN DOES YOUR RESERVATION BECOME BINDING?
The purchase/reservation becomes binding on you as soon as it has been confirmed orally or in writing by the seller. Theese terms apply from that moment regardless of whether you paid for the event in full, in part or not at all.

4.1. WHAT, WHEN AND HOW SHOULLD YOU PAY?
Both by phone and online, you pay according to the terms at the time of booking and only by credit card or Swish. To protect your credit card information as it goes through our system, we use ”Secure Socket Layer” (SSL) technology.

5.1. CHANGES/CANCELLATIONS
When changing and canceling purchased tickets for the event, the following rules apply:
Rebooking or cancellation is possible no later than 3 days before the event.
Cancellation closer than 3 days will be charged 100% of the price.
Gift cards cannot be changed/cancelled.

6.1. CHANGE COSTS
If you want to change / cancel your booking enter "Handle my booking" in the booking confirmation and do the change or contact customer service. In the event of a change via Callcenter, in cases where this is possible in accordance with the applicable conditions in the booking, SEK 100 / change will be charged.
See your booking confirmation you received at the time of booking for more information about your booking, it is the customer`s responsibility to check that the confirmation and tickets correspond to what you ordered.

Do you need help or have questions about your booking, please contact bookingservice:
E-mail: bokning@bynordiq.se
Phone: +46 – (0)411-55 87 07

Do you need help or have questions about the event, boat, food, start locations etc. please contact Arboga Rederi:
E-mail: lagerbjelke@arbogarederi.se
Phone: +46 - (0)19-7609300

7.1. COMPLAINTS
Complaints must be made to the person responsible for the product or his representative as soon as possible. If you do not receive a correction of the problems, please contact By Nordiq:
E-mail: bokning@bynordiq.se
Phone: +46 – (0)411-55 87 07

The right to make a complaint is lost if you do not notify the product supplier on site. If you leave the event without the organizer having a reasonable time to solve the problem, you will lose your right to compensation. Claims for compensation must be received in writing by By Nordiq no later than 30 days after the end of the trip.

8.1. PRIVACY POLICY
By Nordiq AB (”BN”) processes personal information that you provide to us. Personal data that will be processed includes, but is not limited to, name, date of birth, gender, address, email address and telephone number. We may also process information that is registered in connection with ordering, such as age, request for special diets. You provide the personal information yourself in connection with ordering tickets and season tickets, creating accounts or other services on the web or by phone.

Read more about how we collect, use, process and protect your personal data in our work, here:
https://bynordiq.se/privacypolicy/

9.1. THE RIGTH OF PUBLIC ACCESS (ALLEMANSRÄTTEN)
Allemansrätten allows anyone to travel freely and enjoy the countryside. However, the right of public access includes certain obligations; you must always behave with respect, consideration and a sense of responsibility.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram