Kontakt

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR FÖR BOENDE FÖRMEDLADE AV BY NORDIQ AB FÖR YSTAD SUMMIT

Dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller bokning av boenden förmedlade av By Nordiq AB (BN AB), org nr 556669-6125, Box 163, 271 24 Ystad, i samband med arrangemanget Ystad Summit arrangerat av Y-Event AB. BN AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen. BN AB förmedlar bokningar av boenden på hotell i samband med Ystad Summit arrangemang.

1. NÄR BLIR BOKNINGEN AV BOENDET BINDANDE?

1.1 Genom att boka boende i Bokningsportalen godkänner du, Bokaren, dessa vid var tid gällande Allmänna Bokningsvillkor. Dessa Allmänna Bokningsvillkor blir gällande oavsett om du betalt bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa Allmänna Bokningsvillkor noga i förväg. Bokningen av boendet är bindande för Bokaren.

1.2 I de fall då Bokaren bokar boende åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med bokningen, att den person/dessa personer som bokningen avser har tagit del av dessa Allmänna Bokningsvillkor som blir gällande mot dem i och med Bokarens bokning.

1.3 I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 18 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den person som har föräldraansvar för barnet.

1.4 Bokningar är inte avbokningsbara, ändringsbara eller återbetalningsbara om så inte specifikt anges i dessa Allmänna Bokningsvillkor. Bokning av boende är bindande och erlagd avgift återbetalas således inte.

1.5 BN AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Bokningsvillkor till tredje part.

2. HUR OCH NÄR SKA BOKNING BETALAS?

2.1 Betalning ska göras i förskott med betalkort (VISA/ Mastercard) eller via swish. Som betalningsmottagare anges By Nordiq AB då de förmedlar och administrerar bokningar och betalningar åt hotellen. Betalningsanvisningar återfinns i Bokningsportalen. 

2.2 Efter bokningen av förmedlade boenden och full betalning härför erlagts mottar du en bokningsbekräftelse till den e-postadress du angivit. Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om du inte fått bokningsbekräftelse inom 24 tim efter gjord bokning eller om någon av uppgifterna i bokningsbekräftelsen inte stämmer ber vi dig kontakta oss på bokning@bynordiq.se eller tel +46 (0)411 55 87 00

3. BETALNING VIA INTERNET

3.1 För att skydda och kryptera Bokarens kreditkorts-uppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SSL).

4. VAD HÄNDER OM BOKNINGEN INTE BETALAS?

4.1 BN AB förbehåller sig rätten att ta bort bokningar / avboka bokningar där betalning inte skett i rätt tid.

5. VAD GÄLLER FÖR GRUPPBOKNINGAR BOENDE (FÖR FLER ÄN 9 PERSONER)?

5.1 Om ej annat överenskommits skall Bokaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen.

6. VAD GÄLLER FÖR AVBOKNING?

6.1 Bokning av förmedlade boenden är bindande och kan inte avbokas av Bokaren. Erlagd betalning återbetalas inte.

6.2 Strejk, lockout, eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, olyckshändelser, blockad, krig, myndighetsåtgärder / beslut, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, inskränkningar i leveranser eller andra extraordinära omständigheter utanför boendets kontroll berättigar BN AB och respektive boende anläggning att häva avtalet/bokningen utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form.

6.3 En bokning förmedlade boenden i samband med Ystad Summits arrangemang är inte återbetalningsbar. Vid sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

7. VAD GÄLLER OM YSTAD SUMMIT STÄLLER IN ELLER FLYTTAR ARRANGEMANGEN

7.1  Y-Event AB förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta hela Ystad Summit arrangemang, eller del därav liksom att ställa in eller flytta en eller flera delar av arrangemanget:

7.1.1 med anledning av omständigheter utanför Ystad Summits kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning, eller om Ystad Summit eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa.

7.2 Detta omfattar även bokningar av boenden.

7.3 BN AB förbehåller sig rätten att, för det fall Ystad Summit ställer in eller flyttar hela Ystad Summit arrangemang, eller del därav, eller ställer in eller flyttar en eller flera delar av arrangemanget på samma sätt som Ystad Summit, ställa in eller flytta boende.

7.4 BN AB har ingen skyldighet att återbetala bokningsavgifter eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall hela Ystad Summit arrangemanget, del därav eller en eller flera delar av arrangemanget måste ställas in eller flyttas eller för det fall BN AB måste ställa in eller flytta boende till följd av förändringar enligt punkt 7.1.1 ovan eller andra extraordinära omständigheter.

7.5 Vad gäller av By Nordiq AB förmedlade boenden till hotell kan krav på återbetalning pga. inställda eller flyttade Ystad Summit arrangemang inte ställas till By Nordiq AB.

8. VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST

8.1 Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras direkt till respektive boende så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta BN AB.

8.2 BN AB kan nås på: bokning@bynordiq.se  eller tel + 46(0)411- 55 87 00

8.3 Reklamationsrätten är förlorad, om inte boendet eller deras ombud meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall i första hand riktas direkt mot respektive boenden och i allt fall vara BN AB skriftligen tillhanda senast sista maj året för arrangemanget.

9. PERSONUPPGIFTER

9.1 BN AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med förmedling av boende. By Nordiq AB (BN AB) är även personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till boende på hotellet.

9.2 BN AB samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till BN AB. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. BN AB kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost.

9.3 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

9.3.1 BN AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot Bokaren och andra deltagare i samband med förmedlingen av de boenden som Bokaren bokat. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser bland annat gällande säkerhet.

9.3.2 By Nordiq AB kan nås på: bokning@bynordiq.se eller på telefonnummer + 46(0)411- 55 87 00

9.3.3  Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan BN AB inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

9.3.4 Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och andra lagar och myndighetsförordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och BN AB, t ex noteringar om frågor och klagomål.

9.3.5 Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. BN AB kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från BN AB. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Lagring av personuppgifter

9.4 Personuppgifterna kommer att sparas för bokföringsändamål under en period om sju (7) år. Om samtycke ges för att kunna följa upp och utveckla BN AB även kommande år sparas uppgifter fem (5) år. Samtycke till nyhetsbrev till dess att det återkallas.

9.5 Läs mer om hur By Nordiq AB hanterar, behandlar och lagrar personuppgifter i BN ABs integritets-policy: https://bynordiq.se/integritetspolicy/

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

9.6 Anställda i BN AB. Dina personuppgifter kommer att förutom av BN ABs anställda att behandlas av BN- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen tex hotell, lokala samarbetspartners samt av BN-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

9.7 Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Bokaren vars personuppgifter har registrerats har rätt att begära ut registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter Y-Event AB och By Nordiq AB behandlar.

9.8 Bokaren har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att få personuppgifter raderade. Bokaren har rätt till blockering av behandling samt rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter.

9.9 För att Y-EventAB och By Nordiq AB ska kunna fullgöra ett ingånget avtal om deltagande i Ystad Summit eller annan bokad produkt/tjänst behöver den Bokades personuppgifter behandlas.

9.10 Vid eventuell blockering av behandling från Bokarens sida där Ystad Summit och BN AB inte kan fullgöra ingånget avtal sker ingen återbetalning.

9.11 Bokaren har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram