Kontakt

BOKNINGSVILLKOR FÖR O-RINGEN JÖNKÖPING 2025

Svensk Orientering Events AB arrangerar O-Ringen tävlingar. By Nordiq AB (nedan BN AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, administrerar bokningar, anmälningar och betalningar till tävlingsprodukter och kringtjänster i Bokningsportalen för Svensk Orientering Events AB's räkning.

BN AB arrangerar/ förmedlar en rad olika boenden och upplevelser. Dessa bokningsvillkor kompletterar SRFS resevillkor och gäller mellan BN AB och den som genomför bokningen/köpet (nedan Bokaren).

PAKETRESOR
För det fall någon form av boende bokas på www.oringen.se i samband med bokning av tävlingsdeltagande kommer er bokning att anses som en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang. Arrangör eller ansvarig näringsidkare är By Nordiq AB, Hamntorget 2 i Ystad, tfn 0411-558725, support@bynordiq.se. By Nordiq AB har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag BN AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har BN AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till BN AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av BN AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd. Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida: https://bynordiq.se/paketresor/

Dessa villkor uppdaterades senast 22/5 -24.

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR FÖR O-RINGENS TÄVLINGAR OCH PRODUKTER ARRANGERADE AV SVENSK ORIENTERING EVENTS AB

Dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller för  anmälan och bokningar till O-ringen tävlingar i Svensk Orientering Events AB:s bokningsportal på adressen oringen.se under Anmäl & Boka (Bokningsportalen)  för arrangemanget O-Ringen (O‑Ringen) inkluderande kringtänster. Svensk Orientering Events AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Bokningsvillkoren har publicerats/uppdaterats i Bokningsportalen.

1. VEM ÄR ANSVARIG?

1.1 O-Ringen´s tävlingar arrangeras av Svensk Orientering Events AB (O-Ringen), org.nr 556937-4084,  Almas allé 9, 756 51 Uppsala. Svensk Orientering Events AB ägs till 100% av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och överskottet från O-Ringen arrangemangen går tillbaka till svensk orientering.

1.2 Svensk Orientering Events AB är ansvarig för samtliga tävlingsprodukter och kringtjänster som är bokningsbara i Bokningsportalen.

1.3 By Nordiq AB (BN AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, administrerar bokningar, anmälningar och betalningar till tävlingsprodukter och kringtjänster i Bokningsportalen för Svensk Orientering Events AB´s räkning. BN AB har således inget ansvar för O-Ringen arrangemangen.

2. HUR OCH NÄR BLIR ANMÄLAN / BOKNINGEN AV TÄVLING BINDANDE?

2.1 Genom att anmäla dig till tävling /boka tävlingsstart i Bokningsportalen godkänner du, Bokaren, dessa vid var tid gällande Allmänna Bokningsvillkor. Dessa Allmänna Bokningsvillkor blir gällande oavsett om du betalt anmälan/bokningen till tävling helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa Allmänna Bokningsvillkor noga i förväg.

2.2 Anmälan till tävling /bokningen av tävlingsstart är bindande för Bokaren. Köp av parkeringsavgifter och kringtjänster är också bindande.

2.3 I de fall då Bokaren anmäler /bokar tävlingsstart åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med anmälan /bokningen, att den person/dessa personer som anmälan avser har tagit del av dessa Allmänna Bokningsvillkor som blir gällande för dem i och med Bokarens anmälan/bokning. Samma sak gäller för kringtjänster.

2.4 I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 18 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den eller de personer som har föräldraansvar för barnet. Genom att genomföra bokning bekräftar bokaren att erforderligt samtycke lämnats av vårdnadshavare.

2.5 Anmälan/bokningar är inte avbokningsbara, ändringsbara eller återbetalningsbara om så inte specifikt anges i dessa Allmänna Bokningsvillkor. Anmälan till tävling /bokning av tävlingsstart är bindande och erlagd avgift återbetalas således inte. Samma sak gäller för kringtjänster.

2.6 Svensk Orientering Events AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Bokningsvillkor till tredje part.

3. HUR OCH NÄR SKA ANMÄLAN / BOKNING BETALAS?

3.1 Betalning ska göras i förskott med betalkort (VISA/ Mastercard) eller via bankgiro mot faktura. Förfallodatum vid faktura är 14 dagar efter bekräftad bokning. Fakturan hämtas ned genom "Min sida", tryck på "Hantera min bokning" i bokningsbekräftelsen. Som betalningsmottagare anges By Nordiq AB då de administrerar betalningar för O-Ringens produkter. Betalningsanvisningar återfinns i Bokningsportalen. Efter 1 juni respektive år är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard) medan bokningar över mail har 1-2 dagars förfallotid. Rätten att använda bokad anmälan eller kringtjänst medges först när fullständig betalning har erlagts.

3.2 Efter anmälan/bokningen av tävling och full betalning av tävling erlagts mottar du en bokningsbekräftelse till den e-postadress du angivit. Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om du inte fått bokningsbekräftelse senast 24 timmar efter gjord bokning eller om någon av uppgifterna i bokningsbekräftelsen inte stämmer ber vi dig kontakta oss på oringen@bynordiq.se eller tel +46 771 49 90 00.

4. BETALNING VIA INTERNET

4.1 För att skydda och kryptera Bokarens kreditkorts-uppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SSL).

5. VAD HÄNDER OM ANMÄLAN / BOKNINGEN INTE BETALAS?

5.1 Svensk Orientering Events AB förbehåller sig rätten att neka deltagare start där betalning inte skett efter påminnelse.

6. OM DET HÄNDER DELTAGAREN NÅGOT?

6.1 Allt deltagande i samband med O‑Ringen sker på egen risk. Genom att du med din anmälan godkänner dessa Allmänna Bokningsvillkor godkänner du att du deltar på egen risk i tävlingarna och att O-Ringen därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagande i tävlingarna. O-Ringen ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under tävlingarna. O-Ringen ansvarar inte heller för kvarglömda kläder eller annan utrustning.

6.2 Svensk Orientering Events AB har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare, medföljare och publik på O‑Ringenstaden, på tävlingarna eller på väg till/från någon av dessa platser. Svensk Orientering Events AB ansvarar inte för skada som deltagare, medföljare eller publik eventuellt åsamkas i samband med arrangemanget. Alla deltagare, medföljare och publik ska följa Svensk Orientering Events AB:s anvisningar, även om de utfärdas av tredje part anlitade av Svensk Orientering Events AB. Deltagare i O-Ringen ska även följa Svenska Orienteringsförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler.

6.3 I samband med anmälan/bokning av tävlingsstart kan avbeställningsskydd köpas från By Nordiq AB, se separat del nedan i dessa bokningsvillkor gällande villkor för avbeställningsskydd.

6.4 I Bokningsportalen går det även att köpa Motionsloppsförsäkring via Folksam, se vidare bestämmelser hos Folksam.

 

7. VAD GÄLLER OM DELTAGAREN VILL AVBOKA?

7.1 Anmälan till tävling/bokning av tävlingsstart, Svensk Orientering Events AB:s produkter, tjänster och tilläggstjänster  i samband med O-Ringen är bindande och erlagd avgift återbetalas inte. Har man köpt avbeställningsskydd eller någon av försäkringarna, se specifika villkor för respektive. Vid sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag eller hos Folksam om du tecknat motionsloppsförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

7.2 Idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tid är undantagna från ångerrätten enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

8. VAD GÄLLER OM DELTAGAREN VILL ÄNDRA/ÖVERLÅTA EN PRODUKT/TJÄNST?

Ändring/överlåtelse påkallad av deltagare/bokare

8.1 Ändringar och överlåtelser kan göras till respektive stopptid, läs noga igenom vad som gäller för din produkt/tjänst – kontakta oss gärna vid frågor! Notera att ändringsavgift utgår från 1 maj och vissa fall även innan om ändringen inte görs på egen hand. Det är priset vid ändringstillfället som gäller för den nya produkten/tjänsten och för produkten/tjänsten som ska bytas. Om den nya produkten/tjänsten är dyrare (idag än den tidigare köpta produkten/tjänsten är idag) ska mellanskillnaden erläggas. Där prisskillnad uppstår återbetalas ingen mellanskillnad.

8.2 För överlåtelse av start mellan olika produkter/klassuppsättningar där den nya produkten/klassuppsättningen idag är dyrare än den tidigare är idag ska mellanskillnaden erläggas. Är den nya produkten/tjänsten (idag) billigare än den tidigare produkten/tjänsten är (idag) sker ingen återbetalning. Vid överlåtelse bör du alltså överlåta till någon som vill delta i samma produkt/klassuppsättning (se tabell nedan) som du har köpt eller som vill delta i en billigare produkt/klassuppsättning än du köpt. Vänligen notera att vi inte tillhandahåller någon tjänst/service för att finna personer att överlåta en bokning/start/camping till, utan hänvisar till andra kanaler, tex orienterare.nu eller startplatser.se.

9. ÄNDRINGSAVGIFT

9.1 Fram till 1 maj utgår ingen kostnad för att ändra deltagarinformation (klass, namn etc) på egen hand online eller med hjälp av bokningsservice vad det gäller sådant som inte kan göras på egen hand online (produkt, tävling etc). Ändringar som kan göras på egen hand online (byte av klass, namn etc) kostar alltid 200 kr via bokningsservice. Det utgår ingen ändringsavgift fram till 1 maj för att lägga till produkter i sin bokning.

9.2 1 maj och framåt kostar alla ändringar/överlåtelser som påkallats av deltagaren/Bokaren 200 kr oavsett kanal för ändring (via Bokningsservice, online eller på plats under O-Ringen via Deltagarservice). Ändringsavgiften gäller per bokning och ändringstillfälle oavsett om flera ändringar görs (för en enskild deltagare eller flera deltagare) vid samma enskilda ändringstillfälle. Notera att Bokningsportalen inte registrerar vilken typ av ändringar som görs, varvid en ändringsavgift läggs på även om Bokaren bara utökar bokningen med en ny deltagare (och inte ändrar befintliga deltagares information). Du kan undvika en ändringsavgift i dessa fall genom att skapa en ny bokning för nya deltagare.

9.3 Ändringar och överlåtelse kan göras t.o.m. följande datum under O-Ringen Jönköping 2025

ProduktStopptid
Elittourdag x juli kl. x.00
5-Dagarsdag x juli kl. x.00
5-Dagars Öppen klassdag x juli kl. x.00
5-Dagars MTBO åldersklasserdag x juli kl. x.00
3-Dagars OLdag x juli kl. x.00
3-dagars MTBO öppna klasserdag x juli kl. X (meddelas senare)
EtappstartResp- tävlingsdag kl. 13.00 Etappstart
Bagheerastafettendag x juli kl. x.00

 

9.4 Ändring/överlåtelse av övriga produkter

Ändring av ej individknutna produkter, tjänster och tilläggstjänster (exempelvis avslutningsfest, Miniknat, barnpassning, parkering och tränings-kartor mm) kan i regel göras till innevarande tävlingsdag kl.13. Överlåtelse av dessa behöver ej ändrings-hanteras då bokningsnummer utgör bekräftelse.

10. VAD GÄLLER OM O-RINGEN VILL ÄNDRA EN PRODUKT/TJÄNST?

Ändring påkallad av Svensk Orientering Events AB

10.1 Mellanskillnaden mellan bokad produkt/tjänst och tilldelad produkt/tjänst återbetalas. Här gäller de priser som gällde vid bokningstillfället. Ex på ändring påkallad av Svensk Orientering Events AB är vid nedflyttning vid gallring till Elittouren.

10.2 Återbetalning sker under förutsättning att deltagaren/Bokaren har givit Svensk Orientering Events AB fullständig återbetalnings-information senast den 31 augusti innevarande år. Betalningsinformation ska skickas till info@oringen.se. Ändringsavgift tas inte ut i de fall Svensk Orientering Events AB påkallat ändringen/bytet.

11. VAD GÄLLER OM O-RINGEN MÅSTE STÄLLA IN ELLER FLYTTA TÄVLINGEN?

11.1 O-Ringen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta hela O-Ringen arrangemanget liksom att ställa in eller flytta en eller flera tävlingar eller förändra sträckningar och/eller starttider:

11.1.1 med anledning av omständigheter utanför O-Ringens kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, utbrott av allvarlig sjukdom, brand, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning, eller

11.1.2 om O-Ringen eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

11.1.3 om loppet inte sanktioneras av Svenska Orienteringsförbundet eller om O-Ringen inte beviljas de myndighets-tillstånd som krävs för att tävlingarna ska kunna genomföras.

11.2 O-Ringen har ingen skyldighet att återbetala anmälnings/bokningsavgifter eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall hela O-Ringen arrangemanget eller en eller flera tävlingar måste ställas in eller flyttas till följd av förändringar enligt punkt 11.1.1- 11.1.3 ovan eller andra extraordinära omständigheter.

11.3 För det fall O-Ringen arrangemanget, del därav eller en eller flera tävlingar ställs in eller flyttas till följd av ovanstående omständigheter 11.1.1 – 11.1.3 eller andra extraordinära omständigheter kan deltagare/Bokaren välja mellan att antingen:

11.3.1 anmälan flyttas med och man behåller sin anmälan till det flyttade arrangemanget, tävlingen och den gjorda betalningen gäller till det flyttade arrangemanget /del arrangemanget, tävlingen eller;

11.3.2 få ett värdebevis motsvarande 100% av betald anmälnings / bokningsavgift som är giltigt i 3 år från utfärdande.

11.3.3 Om deltagaren/Bokaren inte gör något aktivt val senast 30 dagar efter meddelande om flytt kommer anmälan att flyttas enligt 11.3.1.

11.3.4 Då By Nordiq AB endast administrerar betalningarna åt O-Ringen för deras tävlingsprodukter kan krav på återbetalning inte ställas till By Nordiq AB.

12. VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST

12.1 Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras till O-Ringen eller deras ombud så snart som möjligt.

12.2 Svensk Orientering Events AB kan nås på: info@oringen.se.

12.3 Reklamationsrätten är förlorad, om inte O-Ringen eller deras ombud meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall vara O-Ringen skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget.

13. VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

13.1 By Nordiq AB erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd för bokningar på Bokningsportalen. Om Bokaren har tecknat ett avbeställningsskydd utgår full återbetalning för den person i resesällskapet som rimligen inte kan nyttja anmälan / bokningen av tävlingsstart på grund av att personen själv eller någon nära anhörig till personen drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses aktuell persons maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med. Med akut sjukdom menas sjukdom som aktuell person vid bokningen inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller trots giltigt läkarintyg. Avbeställningsskyddet kan ej bokas för bokningar på fler än 9 personer.

13.2 Följande gäller för att avbeställningsskyddet ska träda i kraft:

13.2.1 Avbeställningsskyddet tecknades i samband med ursprunglig bokning (ej genom ändring)

13.2.2 Avbokning måste ske senast dagen före aktivitetens datum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning

13.2.3 Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg utfärdat efter fysisk undersökning och skickas till BN AB senast fem arbetsdagar efter avbokningen. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, samt, vid aktuella fall, att aktuell person inte kan nyttja bokningen pga. undersökningsresultat i fråga.

13.2.4 Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

13.2.5 Avbeställningsskyddet täcker inte:

13.2.5.1 Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär

13.2.5.2 Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes

13.2.5.3 Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta

13.3 Observera: För anmälningsavgift/startavgift gäller avbeställningsskyddet endast för den person som läkarintyget avser. Övriga personers anmälningsavgift/startavgift täcks ej av avbeställningsskyddet.

13.4 Avbeställningsskydd som tecknas vid ändring eller tilläggsköp gäller inte och kommer att återbetalas till kund. Avbeställningsskydd som avbokas vid ändring av bokning återbetalas inte.

13.5 Avbeställningsskyddet är inte återbetalningsbart.

14. PERSONUPPGIFTER

14.1 Svensk Orientering Events AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med Bokarens anmälan, bokning och deltagande i O-Ringen. By Nordiq AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till avbeställningsskyddet.

14.2 BN AB och Svensk Orientering Events AB samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost.

14.3 Resultat kopplade till ditt deltagande på O-Ringen sparas. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

15. ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

15.1 Svensk Orientering Events AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot deltagaren och andra deltagare i samband med O-Ringen samt att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som deltagaren har beställt. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att Svensk Orientering Events AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser för bland annat gällande säkerhet.

15.2 Svensk Orientering Events AB kan nås på: info@oringen.se. By Nordiq AB kan nås på: oringen@bynordiq.se eller på telefonnummer: +46 (0)8 – 409 06 408.

15.3 Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

15.4 Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och andra lagar och myndighetsförordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och BN AB, t ex noteringar om frågor och klagomål.

15.5  Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för O-Ringens marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. O-Ringen kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från O-Ringen. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande. För att kunna koppla deltagare mot rankinglistor såsom exempelvis Sverigelistan görs en koppling mot Svensk Orienterings system Eventor för de deltagare som har inloggning i Eventor. För dessa sparas då även Eventor-ID samt födelsedatum. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka bokade personer förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i O-Ringens verksamhet. För avbeställningsskydd samlas personuppgifterna in i syfte att behandla ett ärende om återbetalning av anmälningsavgift/startavgift. Anställd inom BN AB som arbetar inom callcenterdelen och som behöver ta del av läkarintyget för att kunna göra en återbetalning kommer att ta del av detta. Läkarintyget kommer endast att sparas under den tid som ett ärende om återbetalning hanteras därefter gallras det. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

16. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

16.1 Personuppgifterna kommer att sparas för bokföringsändamål under en period om sju (7) år. Om samtycke ges för att kunna följa upp och utveckla O-Ringen även kommande år sparas uppgifter fem (5) år. Samtycke till nyhetsbrev och tidning gäller som tillsvidareprenumeration till dess att det återkallas. Uppgifter relaterade till tecknande av Motionsloppsförsäkring samt information om hälsotillstånd som rör behov av karta med särskilt tryck eller stöd sparas inte efter tävlingen för annat än bokföringsändamål. Personuppgifter såsom namn, klubb och resultat (starttider, stämplingstider, placeringar osv) sparas för statistiska ändamål och finns sökbart via internet. För de deltagare som kunnat kopplas mot Eventor sparas även Eventor-ID och födelsedatum, resultat finns då sökbara även i andra system inom svensk orientering med koppling till Eventor.

16.2 Läs mer om hur By Nordiq AB hanterar, behandlar och lagrar personuppgifter i BNs integritets-policy: https://bynordiq.se/integritetspolicy/

17. VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

17.1 Anställda i Svensk Orientering Events AB samt funktionärer som arbetar i samband med O-Ringen kan komma att behandla personuppgifterna. Dina personuppgifter kommer även att behandlas av By Nordiq AB. Dina personuppgifter kommer att behandlas av BN-koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen tex hotell, lokala samarbetspartners samt av BN-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Bokaren vars personuppgifter har registrerats har rätt att begära ut registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter Svensk Orientering Events AB och By Nordiq AB behandlar. Bokaren har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att få personuppgifterna raderade. Bokaren har rätt till blockering av behandling samt rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter. För att Svensk Orientering Events AB och By Nordiq AB ska kunna fullgöra ett ingånget avtal om deltagande i O-Ringen eller annan bokad produkt/tjänst/avbeställningsskydd behöver den Bokades personuppgifter behandlas. Vid eventuell blockering av behandling från Bokarens sida där O-Ringen och BN inte kan fullgöra ingånget avtal sker ingen återbetalning. Bokaren har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR FÖR BOENDE ARRANGERADE OCH/ELLER FÖRMEDLADE AV BY NORDIQ AB

Dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller bokning av plats på O-Ringen camping, O-Ringen boende på hårt underlag och för andra boenden förmedlade av By Nordiq AB (BN AB), org nr 556669-6125, Box 163, 271 24 Ystad, i samband med arrangemanget O-Ringen arrangerat av Svensk Orientering Events AB. BN AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Bokningsvillkoren har publicerats/uppdaterats i Bokningsportalen.

BN AB arrangerar O-Ringen camping och O-Ringen boende på hårt underlag i samband med O-Ringen arrangemangen. BN AB förmedlar också bokningar av boenden på hotell, stugbyar, B& B m.m. samt privata boenden i samband med O-Ringen arrangemangen.

1. NÄR BLIR BOKNINGEN AV CAMPING, BOENDE PÅ HÅRT UNDERLAG OCH ANDRA BOENDE BINDANDE?

1.1 Genom att boka campingplats, boende hårt underlag eller annat boende i Bokningsportalen godkänner du, Bokaren, dessa vid var tid gällande Allmänna Bokningsvillkor. Dessa Allmänna Bokningsvillkor blir gällande oavsett om du betalt bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa Allmänna Bokningsvillkor noga i förväg. Bokningen av campingplats, boende hårt underlag och / eller annat boende är bindande för Bokaren.

1.2 I de fall då Bokaren bokar campingplats, boende hårt underlag eller annat boende åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med bokningen, att den person/dessa personer som bokningen avser har tagit del av dessa Allmänna Bokningsvillkor som blir gällande mot dem i och med Bokarens bokning.

1.3I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 18 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den eller de personer som har föräldraansvar för barnet. Genom att genomföra bokning bekräftar bokaren att erforderligt samtycke lämnats av vårdnadshavare.

1.4 Bokningar är inte avbokningsbara, ändringsbara eller återbetalningsbara om så inte specifikt anges i dessa Allmänna Bokningsvillkor. Bokning av boende är bindande och erlagd avgift återbetalas således inte.

1.5 BN AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Bokningsvillkor till tredje part.

2. HUR OCH NÄR SKA BOKNING BETALAS?

2.1 Betalning ska göras i förskott med betalkort (VISA/ Mastercard) eller via bankgiro mot faktura. Förfallodatum vid faktura är 14 dagar efter bekräftad bokning. Fakturan hämtas ned genom "Min sida", tryck på "Hantera min bokning" i bokningsbekräftelsen. Som betalningsmottagare anges By Nordiq AB då de arrangerar O-Ringen campingen och O-Ringen boende hårt underlag samt förmedlar och administrerar bokningar och betalningar åt respektive uthyrare, hotell, stugbyar, B&B, privata uthyrare etc. Betalningsanvisningar återfinns i Bokningsportalen. Efter 1 juni respektive år är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard) medan bokningar över mail har 1-2 dagars förfallotid. Rätten att använda bokad campingplats, boende hårt underlag samt förmedlande boenden medges först när fullständig betalning har erlagts.

2.2 Efter bokningen av campingplats, boende hårt underlag och förmedlade boenden och full betalning härför erlagts mottar du en bokningsbekräftelse till den e-postadress du angivit. Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om du inte fått bokningsbekräftelse inom 24 tim efter gjord bokning eller om någon av uppgifterna i bokningsbekräftelsen inte stämmer ber vi dig kontakta oss på oringen@bynordiq.se eller tel +46 (0)8 – 409 06 408.

3. BETALNING VIA INTERNET

3.1 För att skydda och kryptera Bokarens kreditkorts-uppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SSL).

4. VAD HÄNDER OM BOKNINGEN INTE BETALAS?

4.1  BN AB förbehåller sig rätten att neka bokaren sin produkt där betalning inte skett i rätt tid.

5. VAD GÄLLER FÖR GRUPPBOKNINGAR BOENDE (FÖR FLER ÄN 9 PERSONER)?

5.1 Om ej annat överenskommits skall Bokaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen.

5.2 Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar.

6. VAD GÄLLER OM BOKAREN VILL ÄNDRA/ÖVERLÅTA CAMPINGPLATS / BOENDE HÅRT UNDERLAG

6.1 Ändring/överlåtelse av campingplats/ boende hårt underlag
Fram till 5 juni kan följande ändringar göras gällande bokning av campingplatser:

6.1.1 Ändring av kategori av campingplats under förutsättning att vald kategori finns tillgänglig. Det är priset vid ändringstillfället som gäller för den nya produkten/tjänsten och för produkten/tjänsten som ska bytas. Om den nya produkten/tjänsten är dyrare (idag än den tidigare köpta produkten/tjänsten är idag) ska mellanskillnaden erläggas. Där prisskillnad uppstår återbetalas ingen mellanskillnad.

6.1.2 Ändring av önskad klubb att placeras med. Placering med klubbmedlemmar inom samma platskategori är då garanterad. Notera att ändring av namn inte är nödvändig om val av önskad klubb att placeras med kvarstår.

6.2 Från 5 juni kan inga ändringar av campingbokningar eller nya bokningar av campingplatser göras online. Från den 5 juni kan bokning av eventuella kvarvarande campingplatser endast göras genom By Nordics Callcenter t.o.m. 18 juli. Från den 19 juli kan bokning av eventuella kvarvarande campingplatser endast göras hos Deltagarservice på O-Ringenstaden från kl. 12.

6.3 Fram till 1 maj (tävlingsåret) utgår ingen ändringsavgift för att ändra med hjälp av bokningsservice. Från 1 maj och framåt utgår en ändringsavgift på 200 kr vid ändring. Ändringsavgiften gäller per bokning och ändringstillfälle.

7. VAD GÄLLER FÖR AVBOKNING?

7.1 Bokning av campingplats, boende hårt underlag och förmedlade boenden är bindande och kan inte avbokas av Bokaren. Erlagd betalning återbetalas inte.

7.2 Strejk, lockout, eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, olyckshändelser, blockad, utbrott av allvarlig sjukdom, krig, myndighetsåtgärder / beslut, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, inskränkningar i leveranser eller andra extraordinära omständigheter utanför boendets kontroll berättigar BN AB och respektive boende anläggning att häva avtalet/bokningen utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form.

7.3 I samband med bokning av campingplats, boende hårt underlag och förmedlade boenden kan avbeställningsskydd köpas från By Nordiq AB, se separat del nedan i dessa bokningsvillkor gällande villkor för avbeställningsskydd.

7.4 En bokning av campingplats, boende hårt underlag eller förmedlade boenden i samband med O-Ringen arrangemangen är inte återbetalningsbar. Vid sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från avbeställningsskyddet eller ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning. Vad gäller avbeställningsskyddet se nedan.

8. SPECIFIKA VILLKOR FÖR PRIVATA HYRESOBJEKT

8.1 BN AB förmedlar bl.a. privata hyresobjekt, s.k. ”boende privat”. Hyresavtalet, som BN AB förmedlar, – ingås och gäller mellan dig som hyresgäst och hyresobjektets ägare som uthyrare. Vid bokningstillfället erhåller du, efter att BN AB erhållit betalning, en e-postbekräftelse från förmedlaren BN AB. Med bekräftelsen följer en voucher/dokument med ytterligare information.

8.2 Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från uthyraren. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens information alternativt att den avtalas mellan dig som hyresgäst och uthyraren. Nedanstående hyresvillkor är gällande i det hyresavtal som med BN AB som förmedlare har ingåtts mellan hyresobjektets ägare och dig såsom hyresgäst vid bokningstillfället:

8.2.1 Hyresobjektet får endast bebos av det antal personer uthyraren angett som max antal bäddar om ej annat avtalats särskilt. Hyresgästen har ej rätt att sätta upp tält, husvagnar på tomt som tillhör objektet. Vid överträdelse av detta har uthyraren rätt att avvisa överskridande antal personer och ingen återbetalning av bokningsbelopp sker.

8.2.2 Står ingen information om sängkläder och slutstädning i informationen från uthyraren så gäller regeln att hyresgästen själv ansvarar för det och att det inte ingår i uthyrningspriset.

8.2.3 Om inget annat uttalats i informationen från uthyraren så ska objektet finnas disponibelt för incheckning från 15.00 ankomstdagen och utcheckningstid ska vara senast kl.11.00. Hyresgästen och uthyraren är ansvariga att på förhand avtala kring nyckelutlämning/ återlämnande.

8.2.4 Om uthyraren angett husdjur ej tillåtet har gästen ej rätt att ta med sig husdjur. Även om uthyraren angett husdjur ej tillåtet, kan ej garanteras att där aldrig varit husdjur eller att uthyraren själv ej har husdjur.

8.2.5 Rökning är generellt ej tillåtet i hyresobjekten om inte det uttryckligen står i objektbeskrivningen att det är tillåtet. För att rökning ska vara tillåtet krävs att det särskilt avtalats separat mellan dig såsom hyresgäst och uthyraren.

8.2.6 Om båt ingår i hyresobjektet är det hyresgästen som ansvarar för att utrustning är korrekt och att ev. utbildningskrav (ex. förarbevis) enligt lag finns, vid användande av denna båt. Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för ev. buller från trafik, maskiner eller liknande.

8.2.8 Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för kvaliteten på Internetuppkoppling o.dyl. som t.ex. dålig täckning, dålig hastighet.

8.2.9 Hyresgästen är själv ansvarig för vistelser i pooler, spabad o.dyl. och man är förpliktad som hyresgäst att följa föreskrifterna.

8.2.10 Observera att ett hyresobjekt kan komma att avbokas från förmedlarens eller uthyrarens håll om giltig anledning föreligger såsom ex. brand, översvämning, tekniska orsaker som omöjliggör bokningen eller att objektet sålts. Förmedlaren kan ej hållas ansvarig i dessa fall utan endast skyndsamt hjälpa med förmedling av liknande objekt.

8.2.11 Utrustning och inventarier i hyresobjektet ska hanteras med respekt, läs mer i voucherinformationen.

8.2.12 Hyresobjektet ska vara i ordning vid ankomst. Reklamation rörande städning ska göras omgående direkt till uthyraren. Skulle hyresgästen finna brister, skador vid ankomst ska det meddelas omgående till uthyraren och förmedlaren efter inflyttning (inom 72 timmar), annars har hyresgästen förlorat rätten till reklamation. Uthyraren och/eller förmedlaren har rätt att under en rimlig tidsfrist försöka avhjälpa ev. fel och brister. Avresa från hyresobjektet innan hyresperiodens utgång, sker på hyresgästens bekostnad och risk, utan rätt till återbetalning. Hyresgästen riskerar att inte kunna ställa krav. Det anses då att Hyresgäst själv omöjliggjort avhjälpning. BN AB förbehåller sig rätten att vid avhjälpning flytta Hyresgästen till annat hyresobjekt.

8.2.13 Vid avresa ska objektet lämnas i samma skick som det hade vid ankomst. Vid fel/skadegörelse som orsakas av Hyresgästen blir Hyresgästen ersättningsskyldig.

9. VAD GÄLLER OM O-RINGEN STÄLLER IN ELLER FLYTTAR ARRANGEMANGEN

9.1 O-Ringen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta hela O-Ringenarrangemanget, eller del därav liksom att ställa in eller flytta en eller flera tävlingar eller förändra sträckningar eller starttider:

9.1.1 med anledning av omständigheter utanför O-Ringens kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning, eller

9.1.2 om O-Ringen eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

9.1.3 om O-Ringen tävlingarna inte sanktioneras av Svenska Orienteringsförbundet eller om O-Ringen inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att tävlingarna, ska kunna genomföras.

9.2 O-Ringen har ingen skyldighet att återbetala bokningsavgifter eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall hela O-Ringenarrangemanget, del därav eller en eller flera tävlingar måste ställas in eller flyttas till följd av förändringar enligt punkt a-c ovan eller andra extraordinära omständigheter. Detta omfattar även bokningar av boenden.

9.3 BN AB förbehåller sig rätten att, för det fall O-Ringen ställer in eller flyttar hela O-Ringenarrangemanget, eller del därav, eller ställer in eller flyttar en eller flera tävlingar eller förändra sträckningar eller starttider, på samma sätt som O-Ringen ställa in eller flytta camping och / eller boende på hårt underlag.

9.4 BN AB förbehåller sig även rätten att ställa in eller flytta camping och / eller boende på hårt underlag :

9.4.1 med anledning av omständigheter utanför BN ABs kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning, eller

9.4.2 om BN AB eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller BN AB inte beviljas nödvändiga myndighetstillstånd för camping eller boende på hårt underlag

9.5 BN AB har ingen skyldighet att återbetala bokningsavgifter eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall hela O-Ringen arrangemanget, del därav eller en eller flera tävlingar måste ställas in eller flyttas eller för det fall BN AB måste ställa in eller flytta camping eller boende hårt underlag till följd av förändringar enligt punkt a-c ovan eller andra extraordinära omständigheter.

9.6 Vad gäller av By Nordiq AB förmedlade boenden till hotell, stugbyar, B&B och privata boenden kan krav på återbetalning pga. inställda eller flyttade O-Ringen arrangemang inte ställas till By Nordiq AB.

10. VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST

10.1 Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras direkt till respektive boende så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta BN AB.

10.2 BN AB kan nås på: oringen@bynordiq.se  eller tel +46 (0)8 – 409 06 408.

10.3 Reklamationsrätten är förlorad, om inte boendet eller deras ombud meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall i första hand riktas direkt mot respektive boenden och i allt fall vara BN AB skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget.

11. VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

11.1 By Nordiq AB erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd för bokningar av boenden på Bokningsprotalen. Om Bokaren har tecknat ett avbeställningsskydd utgår full återbetalning om en person i resesällskapet rimligen inte kan nyttja bokningen på grund av att personen eller någon nära anhörig till personen drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses aktuell persons maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller de personer som ingår i resesällskapet för den aktuella bokningen. Med akut sjukdom menas sjukdom som aktuell person vid bokningen inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg.

11.2 Följande gäller för att avbeställningsskyddet ska träda i kraft:

11.2.1 Avbeställningsskyddet tecknades i samband med ursprunglig bokning (ej genom ändring)

11.2.2 Avbokning måste ske senast dagen före aktivitetens datum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning

11.2.3 Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg utfärdat efter fysisk undersökning och skickas till BN AB senast fem arbetsdagar efter avbokningen. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, samt, vid aktuella fall, att aktuell person inte kan nyttja bokningen pga. undersökningsresultat i fråga.

11.2.4 Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

11.3 Avbeställningsskyddet täcker inte:

11.3.1 Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär

11.3.2 Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan bokningen gjordes

11.3.3 Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta

11.4 Avbeställningsskydd kan inte tecknas för gruppbokningar.

12. PERSONUPPGIFTER

12.1 BN AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med Bokarens bokningar av campingplats, boende hårt underlag och förmedling av annat boende. By Nordiq AB (BN AB) är även personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till avbeställningsskyddet och för boende på hotell, stugbyar, B & B m.m. samt privata boenden

12.2 BN AB samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till BN AB. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. BN AB kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost.

12.3 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

12.3.1 BN AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot Bokaren och andra deltagare i samband medbokning av campingplats och förmedlingen av de boenden som Bokaren bokat. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser bland annat gällande säkerhet.

12.4 By Nordiq AB kan nås på: oringen@bynordiq.se eller på telefonnummer: +46 (0)8 – 409 06 408.

12.5 Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan BN AB inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

12.6 Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och andra lagar och myndighetsförordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och BN AB, t ex noteringar om frågor och klagomål.

12.7 Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. BN AB kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från BN AB. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande. För att kunna koppla deltagare mot rankinglistor såsom exempelvis Sverigelistan görs en koppling mot Svensk Orienteringssystem Eventor för de deltagare som har inloggning i Eventor. För dessa sparas då även Eventor-ID samt födelsedatum. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka bokade personer förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i O-Ringens verksamhet. För avbeställningsskydd samlas personuppgifterna in i syfte att behandla ett ärende om återbetalning av anmälningsavgift/startavgift. Anställd inom BN AB som arbetar inom callcenterdelen och som behöver ta del av läkarintyget för att kunna göra en återbetalning kommer att ta del av detta. Läkarintyget kommer endast att sparas under den tid som ett ärende om återbetalning hanteras därefter gallras det. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

Lagring av personuppgifter

12.8 Personuppgifterna kommer att sparas för bokföringsändamål under en period om sju (7) år. Om samtycke ges för att kunna följa upp och utveckla BN AB även kommande år sparas uppgifter fem (5) år. Samtycke till nyhetsbrev och tidning gäller som tillsvidareprenumeration till dess att det återkallas. Uppgifter relaterade till tecknande av försäkringen Motionsloppsförsäkring samt information om hälsotillstånd som rör behov av karta med särskilt tryck eller stöd för att kunna genomföra tävlingen med hjälp av påskjutare. Dessa uppgifter sparas inte efter tävlingen för annat än bokföringsändamål. Personuppgifter såsom namn, klubb och resultat (starttider, stämplingstider, placeringar osv) sparas av statistiska ändamål och finns sökbart via internet. För de deltagare som kunnat kopplas mot Eventor sparas även Eventor-ID och födelsedatum, resultat finns då sökbara även i andra system inom svensk orientering med koppling till Eventor.

12.9 Läs mer om hur By Nordiq AB hanterar, behandlar och lagrar personuppgifter i BN ABs integritets-policy: https://bynordiq.se/integritetspolicy/

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

12.10 Anställda i BN AB. Dina personuppgifter kommer att förutom av BN ABs anställda att behandlas av BN- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen tex hotell, stugbyar, B&B, lokala samarbetspartners samt av BN-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

12.11 Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Bokaren vars personuppgifter har registrerats har rätt att begära ut registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter Svensk Orientering Events AB och By Nordiq AB behandlar.

12.12 Bokaren har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att få personuppgifter raderade. Bokaren har rätt till blockering av behandling samt rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter.

12.13 För att Svensk Orientering Events AB och By Nordiq AB ska kunna fullgöra ett ingånget avtal om deltagande i O-Ringen eller annan bokad produkt/tjänst/avbeställningsskydd behöver den Bokades personuppgifter behandlas.

12.14 Vid eventuell blockering av behandling från Bokarens sida där O-Ringen och BN AB inte kan fullgöra ingånget avtal sker ingen återbetalning.

12.15 Bokaren har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram