Kontakt

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR FÖR BOENDE ARRANGERADE
OCH / ELLER FÖRMEDLADE AV BY NORDIQ AB

Dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller bokning av plats på O-Ringen camping, O-Ringen boende på hårt underlag och för andra boenden förmedlade av By Nordiq AB (BN AB), org nr 556669-6125, Box 163, 271 24 Ystad, i samband med arrangemanget O-Ringen arrangerat av O-Ringen AB. BN AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen.

BN AB arrangerar O-Ringen camping och O-Ringen boende på hårt underlag i samband med O-Ringen arrangemangen. BN AB förmedlar också bokningar av boenden på hotell, stugbyar, B& B m.m. samt privata boenden i samband med O-Ringen arrangemangen.

Dessa villkor för boende uppdaterades senast 29/4 -22.
Bokningsvillkor för tävling: https://bynordiq.se/o-ringen-bokningsvillkor-tavling/

1. NÄR BLIR BOKNINGEN AV CAMPING, BOENDE PÅ HÅRT UNDERLAG OCH ANDRA BOENDE BINDANDE?

1.1 Genom att boka campingplats, boende hårt underlag eller annat boende i Bokningsportalen godkänner du, Bokaren, dessa vid var tid gällande Allmänna Bokningsvillkor. Dessa Allmänna Bokningsvillkor blir gällande oavsett om du betalt bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa Allmänna Bokningsvillkor noga i förväg. Bokningen av campingplats, boende hårt underlag och / eller annat boende är bindande för Bokaren.

1.2 I de fall då Bokaren bokar campingplats, boende hårt underlag eller annat boende åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med bokningen, att den person/dessa personer som bokningen avser har tagit del av dessa Allmänna Bokningsvillkor som blir gällande mot dem i och med Bokarens bokning.

1.3 I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 18 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den person som har föräldraansvar för barnet.

1.4 Bokningar är inte avbokningsbara, ändringsbara eller återbetalningsbara om så inte specifikt anges i dessa Allmänna Bokningsvillkor. Bokning av boende är bindande och erlagd avgift återbetalas således inte.

1.5 BN AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Bokningsvillkor till tredje part.

2. HUR OCH NÄR SKA BOKNING BETALAS?

2.1 Betalning ska göras i förskott med betalkort (VISA/ Mastercard) eller via bankgiro mot faktura (14-dagars betalningstid). Som betalningsmottagare anges By Nordiq AB då de arrangerar O-Ringen campingen och O-Ringen boende hårt underlag samt förmedlar och administrerar bokningar och betalningar åt respektive uthyrare, hotell, stugbyar, B&B, privata uthyrare etc. Betalningsanvisningar återfinns i Bokningsportalen. Efter 1 juni respektive år är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard) medan bokningar över mail har 1-2 dagars förfallotid. Rätten att använda bokad campingplats, boende hårt underlag samt förmedlande boenden medges först när fullständig betalning har erlagts.

2.2 Efter bokningen av campingplats, boende hårt underlag och förmedlade boenden och full betalning härför erlagts mottar du en bokningsbekräftelse till den e-postadress du angivit. Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om du inte fått bokningsbekräftelse inom 24 tim efter gjord bokning eller om någon av uppgifterna i bokningsbekräftelsen inte stämmer ber vi dig kontakta oss på oringen@bynordiq.se eller tel +46 (0)8 – 409 06 408.

3. BETALNING VIA INTERNET

3.1 För att skydda och kryptera Bokarens kreditkorts-uppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SSL).

4. VAD HÄNDER OM BOKNINGEN INTE BETALAS?

4.1  BN AB förbehåller sig rätten att ta bort bokningar / avboka bokningar där betalning inte skett i rätt tid.

5. VAD GÄLLER FÖR GRUPPBOKNINGAR BOENDE (FÖR FLER ÄN 9 PERSONER)?

5.1 Om ej annat överenskommits skall Bokaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen.

5.2 Avbeställningsskydd kan ej tecknas för gruppbokningar.

6. VAD GÄLLER OM BOKAREN VILL ÄNDRA/ÖVERLÅTA CAMPINGPLATS / BOENDE HÅRT UNDERLAG

6.1 Ändring/överlåtelse av campingplats/ boende hårt underlag
Fram till 30 juni kan följande ändringar göras gällande bokning av campingplatser:

6.1.1 Ändring av kategori av campingplats under förutsättning att vald kategori finns tillgänglig. Det är priset vid ändringstillfället som gäller för den nya produkten/tjänsten och för produkten/tjänsten som ska bytas. Om den nya produkten/tjänsten är dyrare (idag än den tidigare köpta produkten/tjänsten är idag) ska mellanskillnaden erläggas. Där prisskillnad uppstår återbetalas ingen mellanskillnad.

6.1.2 Ändring av önskad klubb att placeras med. Placering med klubbmedlemmar inom samma platskategori är då garanterad. Notera att ändring av namn inte är nödvändig om val av önskad klubb att placeras med kvarstår.

6.2 Efter 30 juni kan inga ändringar av campingbokningar eller nya bokningar av campingplatser göras online. Bokning av eventuella kvarvarande campingplatser kan göras hos Deltagarservice på O-Ringenstaden från 21 juli kl. 12.

6.3 Fram till 1 maj (tävlingsåret) utgår ingen ändringsavgift för att ändra med hjälp av bokningsservice. Från 1 maj och framåt utgår en ändringsavgift på 200 kr vid ändring. Ändringsavgiften gäller per bokning och ändringstillfälle.

7. VAD GÄLLER FÖR AVBOKNING?

7.1 Bokning av campingplats, boende hårt underlag och förmedlade boenden är bindande och kan inte avbokas av Bokaren. Erlagd betalning återbetalas inte.

7.2 Strejk, lockout, eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, olyckshändelser, blockad, krig, myndighetsåtgärder / beslut, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, inskränkningar i leveranser eller andra extraordinära omständigheter utanför boendets kontroll berättigar BN AB och respektive boende anläggning att häva avtalet/bokningen utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form.

7.3 I samband med bokning av campingplats, boende hårt underlag och förmedlade boenden kan avbeställningsskydd köpas från By Nordiq AB, se separat del nedan i dessa bokningsvillkor gällande villkor för avbeställningsskydd.

7.4 En bokning av campingplats, boende hårt underlag eller förmedlade boenden i samband med O-Ringen arrangemangen är inte återbetalningsbar. Vid sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från avbeställningsskyddet eller ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning. Vad gäller avbeställningsskyddet se nedan.

8. SPECIFIKA VILLKOR FÖR PRIVATA HYRESOBJEKT

8.1 BN AB förmedlar bl.a. privata hyresobjekt, s.k. ”boende privat”. Hyresavtalet, som BN AB förmedlar, – ingås och gäller mellan dig som hyresgäst och hyresobjektets ägare som uthyrare. Vid bokningstillfället erhåller du, efter att BN AB erhållit betalning, en e-postbekräftelse från förmedlaren BN AB. Med bekräftelsen följer en voucher/dokument med ytterligare information.

8.2 Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från uthyraren. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens information alternativt att den avtalas mellan dig som hyresgäst och uthyraren. Nedanstående hyresvillkor är gällande i det hyresavtal som med BN AB som förmedlare har ingåtts mellan hyresobjektets ägare och dig såsom hyresgäst vid bokningstillfället:

8.2.1 Hyresobjektet får endast bebos av det antal personer uthyraren angett som max antal bäddar om ej annat avtalats särskilt. Hyresgästen har ej rätt att sätta upp tält, husvagnar på tomt som tillhör objektet. Vid överträdelse av detta har uthyraren rätt att avvisa överskridande antal personer och ingen återbetalning av bokningsbelopp sker.

8.2.2 Står ingen information om sängkläder och slutstädning i informationen från uthyraren så gäller regeln att hyresgästen själv ansvarar för det och att det inte ingår i uthyrningspriset.

8.2.3 Om inget annat uttalats i informationen från uthyraren så ska objektet finnas disponibelt för incheckning från 15.00 ankomstdagen och utcheckningstid ska vara senast kl.11.00. Hyresgästen och uthyraren är ansvariga att på förhand avtala kring nyckelutlämning/ återlämnande.

8.2.4 Om uthyraren angett husdjur ej tillåtet har gästen ej rätt att ta med sig husdjur. Även om uthyraren angett husdjur ej tillåtet, kan ej garanteras att där aldrig varit husdjur eller att uthyraren själv ej har husdjur.

8.2.5 Rökning är generellt ej tillåtet i hyresobjekten om inte det uttryckligen står i objektbeskrivningen att det är tillåtet. För att rökning ska vara tillåtet krävs att det särskilt avtalats separat mellan dig såsom hyresgäst och uthyraren.

8.2.6 Om båt ingår i hyresobjektet är det hyresgästen som ansvarar för att utrustning är korrekt och att ev. utbildningskrav (ex. förarbevis) enligt lag finns, vid användande av denna båt. Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för ev. buller från trafik, maskiner eller liknande.

8.2.8 Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för kvaliteten på Internetuppkoppling o.dyl. som t.ex. dålig täckning, dålig hastighet.

8.2.9 Hyresgästen är själv ansvarig för vistelser i pooler, spabad o.dyl. och man är förpliktad som hyresgäst att följa föreskrifterna.

8.2.10 Observera att ett hyresobjekt kan komma att avbokas från förmedlarens eller uthyrarens håll om giltig anledning föreligger såsom ex. brand, översvämning, tekniska orsaker som omöjliggör bokningen eller att objektet sålts. Förmedlaren kan ej hållas ansvarig i dessa fall utan endast skyndsamt hjälpa med förmedling av liknande objekt.

8.2.11 Utrustning och inventarier i hyresobjektet ska hanteras med respekt, läs mer i voucherinformationen.

8.2.12 Hyresobjektet ska vara i ordning vid ankomst. Reklamation rörande städning ska göras omgående direkt till uthyraren. Skulle hyresgästen finna brister, skador vid ankomst ska det meddelas omgående till uthyraren och förmedlaren efter inflyttning (inom 72 timmar), annars har hyresgästen förlorat rätten till reklamation. Uthyraren och/eller förmedlaren har rätt att under en rimlig tidsfrist försöka avhjälpa ev. fel och brister. Avresa från hyresobjektet innan hyresperiodens utgång, sker på hyresgästens bekostnad och risk, utan rätt till återbetalning. Hyresgästen riskerar att inte kunna ställa krav. Det anses då att Hyresgäst själv omöjliggjort avhjälpning. BN AB förbehåller sig rätten att vid avhjälpning flytta Hyresgästen till annat hyresobjekt.

8.2.13 Vid avresa ska objektet lämnas i samma skick som det hade vid ankomst. Vid fel/skadegörelse som orsakas av Hyresgästen blir Hyresgästen ersättningsskyldig.

 

9. VAD GÄLLER OM O-RINGEN STÄLLER IN ELLER FLYTTAR ARRANGEMANGEN

9.1 O-Ringen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta hela O-Ringenarrangemanget, eller del därav liksom att ställa in eller flytta en eller flera tävlingar eller förändra sträckningar eller starttider:

9.1.1 med anledning av omständigheter utanför O-Ringens kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning, eller

9.1.2 om O-Ringen eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

9.1.3 om O-Ringen tävlingarna inte sanktioneras av Svenska Orienteringsförbundet eller om O-Ringen inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att tävlingarna, ska kunna genomföras.

9.2 O-Ringen har ingen skyldighet att återbetala bokningsavgifter eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall hela O-Ringenarrangemanget, del därav eller en eller flera tävlingar måste ställas in eller flyttas till följd av förändringar enligt punkt a-c ovan eller andra extraordinära omständigheter. Detta omfattar även bokningar av boenden.

9.3 BN AB förbehåller sig rätten att, för det fall O-Ringen ställer in eller flyttar hela O-Ringenarrangemanget, eller del därav, eller ställer in eller flyttar en eller flera tävlingar eller förändra sträckningar eller starttider, på samma sätt som O-Ringen ställa in eller flytta camping och / eller boende på hårt underlag.

9.4 BN AB förbehåller sig även rätten att ställa in eller flytta camping och / eller boende på hårt underlag :

9.4.1 med anledning av omständigheter utanför BN ABs kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning, eller

9.4.2 om BN AB eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller BN AB inte beviljas nödvändiga myndighetstillstånd för camping eller boende på hårt underlag

9.5 BN AB har ingen skyldighet att återbetala bokningsavgifter eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall hela O-Ringen arrangemanget, del därav eller en eller flera tävlingar måste ställas in eller flyttas eller för det fall BN AB måste ställa in eller flytta camping eller boende hårt underlag till följd av förändringar enligt punkt a-c ovan eller andra extraordinära omständigheter.

9.6 Vad gäller av By Nordiq AB förmedlade boenden till hotell, stugbyar, B&B och privata boenden kan krav på återbetalning pga. inställda eller flyttade O-Ringen arrangemang inte ställas till By Nordiq AB.

10. VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST

10.1 Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras direkt till respektive boende så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta BN AB.

10.2 BN AB kan nås på: oringen@bynordiq.se  eller tel +46 (0)8 – 409 06 408.

10.3 Reklamationsrätten är förlorad, om inte boendet eller deras ombud meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall i första hand riktas direkt mot respektive boenden och i allt fall vara BN AB skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget.

11. VILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD

11.1 By Nordiq AB erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd för bokningar av boenden på Bokningsprotalen. Om Bokaren har tecknat ett avbeställningsskydd utgår full återbetalning om en person i resesällskapet rimligen inte kan nyttja bokningen på grund av att personen eller någon nära anhörig till personen drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med nära anhörig avses aktuell persons maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller de personer som ingår i resesällskapet för den aktuella bokningen. Med akut sjukdom menas sjukdom som aktuell person vid bokningen inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg.

11.2 Följande gäller för att avbeställningsskyddet ska träda i kraft:

11.2.1 Avbeställningsskyddet tecknades i samband med ursprunglig bokning (ej genom ändring)

11.2.2 Avbokning måste ske senast dagen före aktivitetens datum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning

11.2.3 Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till BN AB senast fem arbetsdagar efter avbokningen. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, samt, vid aktuella fall, att aktuell person inte kan nyttja bokningen pga. undersökningsresultat i fråga.

11.2.4 Vid avbokning mot avbeställningsskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

11.3 Avbeställningsskyddet täcker inte:

11.3.1 Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär

11.3.2 Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan bokningen gjordes

11.3.3 Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta

11.4 Avbeställningsskydd kan inte tecknas för gruppbokningar.

 

12. PERSONUPPGIFTER

12.1 BN AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med Bokarens bokningar av campingplats, boende hårt underlag och förmedling av annat boende. By Nordiq AB (BN AB) är även personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till avbeställningsskyddet och för boende på hotell, stugbyar, B & B m.m. samt privata boenden

12.2 BN AB samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till BN AB. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. BN AB kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost.

12.3 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

12.3.1 BN AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot Bokaren och andra deltagare i samband medbokning av campingplats och förmedlingen av de boenden som Bokaren bokat. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser bland annat gällande säkerhet.

12.4 By Nordiq AB kan nås på: oringen@bynordiq.se eller på telefonnummer: +46 (0)8 – 409 06 408.

12.5 Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan BN AB inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

12.6 Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och andra lagar och myndighetsförordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och BN AB, t ex noteringar om frågor och klagomål.

12.7 Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. BN AB kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från BN AB. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande. För att kunna koppla deltagare mot rankinglistor såsom exempelvis Sverigelistan görs en koppling mot Svensk Orienteringssystem Eventor för de deltagare som har inloggning i Eventor. För dessa sparas då även Eventor-ID samt födelsedatum. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka bokade personer förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas i O-Ringens verksamhet. För avbeställningsskydd samlas personuppgifterna in i syfte att behandla ett ärende om återbetalning av anmälningsavgift/startavgift. Anställd inom BN AB som arbetar inom callcenterdelen och som behöver ta del av läkarintyget för att kunna göra en återbetalning kommer att ta del av detta. Läkarintyget kommer endast att sparas under den tid som ett ärende om återbetalning hanteras därefter gallras det. Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

Lagring av personuppgifter

12.8 Personuppgifterna kommer att sparas för bokföringsändamål under en period om sju (7) år. Om samtycke ges för att kunna följa upp och utveckla BN AB även kommande år sparas uppgifter fem (5) år. Samtycke till nyhetsbrev och tidning gäller som tillsvidareprenumeration till dess att det återkallas. Uppgifter relaterade till tecknande av försäkringen Motionsloppsförsäkring samt information om hälsotillstånd som rör behov av karta med särskilt tryck eller stöd för att kunna genomföra tävlingen med hjälp av påskjutare. Dessa uppgifter sparas inte efter tävlingen för annat än bokföringsändamål. Personuppgifter såsom namn, klubb och resultat (starttider, stämplingstider, placeringar osv) sparas av statistiska ändamål och finns sökbart via internet. För de deltagare som kunnat kopplas mot Eventor sparas även Eventor-ID och födelsedatum, resultat finns då sökbara även i andra system inom svensk orientering med koppling till Eventor.

12.9 Läs mer om hur By Nordiq AB hanterar, behandlar och lagrar personuppgifter i BN ABs integritets-policy: https://bynordiq.se/integritetspolicy/

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

12.10 Anställda i BN AB. Dina personuppgifter kommer att förutom av BN ABs anställda att behandlas av BN- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen tex hotell, stugbyar, B&B, lokala samarbetspartners samt av BN-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

12.11 Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Bokaren vars personuppgifter har registrerats har rätt att begära ut registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter O-Ringen AB och By Nordiq AB behandlar.

12.12 Bokaren har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att få personuppgifter raderade. Bokaren har rätt till blockering av behandling samt rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter.

12.13 För att O-Ringen AB och By Nordiq AB ska kunna fullgöra ett ingånget avtal om deltagande i O-Ringen eller annan bokad produkt/tjänst/avbeställningsskydd behöver den Bokades personuppgifter behandlas.

12.14 Vid eventuell blockering av behandling från Bokarens sida där O-Ringen och BN AB inte kan fullgöra ingånget avtal sker ingen återbetalning.

12.15 Bokaren har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram