Kontakt

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR FÖR BOENDE OCH AKTIVITETER ARRANGERADE
OCH / ELLER FÖRMEDLADE AV BY NORDIQ AB

Dessa Allmänna Bokningsvillkor gäller bokning av boenden och aktiviteter förmedlade av By Nordiq AB (BN AB), org nr 556669-6125, Box 163, 271 24 Ystad, i samband med arrangemanget Vansbrosimningen arrangerat av Vansbro AIK Simklubb. BN AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna Bokningsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen. BN AB förmedlar bokningar av boenden på hotell, stugbyar, B& B samt privata boenden och aktiviteter i samband med Vansbrosimningens arrangemang.

PAKETRESOR
För det fall någon form av boende eller aktivitet bokas på www.vansbrosimningen.se i samband med bokning av tävlingsdeltagande kommer er bokning att anses som en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang. Arrangör eller ansvarig näringsidkare är By Nordiq AB, Hamntorget 2 i Ystad, tfn 0411-558725, support@bynordiq.se. By Nordiq AB har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag BN AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har BN AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till BN AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av BN AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd. Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida: https://bynordiq.se/paketresor/

1. NÄR BLIR BOKNINGEN AV BOENDE OCH/ELLER AKTIVITET BINDANDE?

1.1 Genom att boka boende/aktivitet i Bokningsportalen godkänner du, Bokaren, dessa vid var tid gällande Allmänna Bokningsvillkor. Dessa Allmänna Bokningsvillkor blir gällande oavsett om du betalt bokningen helt, delvis eller inte alls. Kontrollera därför dessa Allmänna Bokningsvillkor noga i förväg. Bokningen av boendet/aktiviteten är bindande för Bokaren.

1.2 I de fall då Bokaren bokar boende åt annan person/andra personer, försäkrar Bokaren i och med bokningen, att den person/dessa personer som bokningen avser har tagit del av dessa Allmänna Bokningsvillkor som blir gällande mot dem i och med Bokarens bokning.

1.3 I de fall Bokaren genomför en bokning åt barn som är under 18 år är detta tillåtet endast om samtycke ges av den person som har föräldraansvar för barnet.

1.4 Bokningar är inte avbokningsbara, ändringsbara eller återbetalningsbara om så inte specifikt anges i dessa Allmänna Bokningsvillkor. Bokning av boende/aktivitet är bindande och erlagd avgift återbetalas således inte.

1.5 BN AB förbehåller sig rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Bokningsvillkor till tredje part.

2. HUR OCH NÄR SKA BOKNING BETALAS?

2.1 Betalning ska göras i förskott med betalkort (VISA/ Mastercard), SWISH eller via bankgiro mot faktura (14-dagars betalningstid). Som betalningsmottagare anges By Nordiq AB då de förmedlar och administrerar bokningar och betalningar åt privata uthyrare, hotell, stugbyar, B&B, privata uthyrare etc och aktiviteter. Betalningsanvisningar återfinns i Bokningsportalen. Efter 1 juni respektive år är betalning endast möjligt med betalkort (VISA/Mastercard) och SWISH medan bokningar över mail har 1-2 dagars förfallotid. Rätten att använda förmedlande boenden/aktiviteter medges först när fullständig betalning har erlagts.

2.2 Efter bokningen av förmedlade boenden och full betalning härför erlagts mottar du en bokningsbekräftelse till den e-postadress du angivit. Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om du inte fått bokningsbekräftelse inom 24 tim efter gjord bokning eller om någon av uppgifterna i bokningsbekräftelsen inte stämmer ber vi dig kontakta oss på vansbrosimningen@bynordiq.se eller tel +46 (0)411 55 87 00

3. BETALNING VIA INTERNET

3.1 För att skydda och kryptera Bokarens kreditkorts-uppgifter vid användning av Bokningsportalen så används krypterad anslutning (SSL).

4. VAD HÄNDER OM BOKNINGEN INTE BETALAS?

4.1 BN AB förbehåller sig rätten att ta bort bokningar / avboka bokningar där betalning inte skett i rätt tid.

5. VAD GÄLLER FÖR GRUPPBOKNINGAR BOENDE (FÖR FLER ÄN 9 PERSONER)?

5.1 Om ej annat överenskommits skall Bokaren senast 4 veckor före gruppens ankomst lämna specificerade uppgifter om antalet resenärer och namn på de som ska bo i rummen.

6. VAD GÄLLER FÖR AVBOKNING?

6.1 Bokning av förmedlade boenden och aktiviteter är bindande (bussbiljett är bindande efter 1 maj) och kan inte avbokas av Bokaren. Erlagd betalning återbetalas inte.

6.2 Strejk, lockout, eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, olyckshändelser, blockad, krig, myndighetsåtgärder / beslut, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, inskränkningar i leveranser eller andra extraordinära omständigheter utanför boendets/aktivitetens kontroll berättigar BN AB och respektive boende anläggning/aktiviteten att häva avtalet/bokningen utan skyldighet att utbetala skadestånd i någon form.

6.3 En bokning av förmedlade boenden samt aktiviteter (bussbiljett är bindande efter 1 maj) i samband med Vansbro AIK Simklubbs arrangemang är inte återbetalningsbar. Vid sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning. 

 

7. SPECIFIKA VILLKOR FÖR PRIVATA HYRESOBJEKT

7.1 BN AB förmedlar bl.a. privata hyresobjekt, s.k. ”boende privat”. Hyresavtalet, som BN AB förmedlar, – ingås och gäller mellan dig som hyresgäst och hyresobjektets ägare som uthyrare. Vid bokningstillfället erhåller du, efter att BN AB erhållit betalning, en e-postbekräftelse från förmedlaren BN AB. Med bekräftelsen följer en voucher/dokument med ytterligare information.

7.2 Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från uthyraren. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens information alternativt att den avtalas mellan dig som hyresgäst och uthyraren. Nedanstående hyresvillkor är gällande i det hyresavtal som med BN AB som förmedlare har ingåtts mellan hyresobjektets ägare och dig såsom hyresgäst vid bokningstillfället:

7.2.1 Hyresobjektet får endast bebos av det antal personer uthyraren angett som max antal bäddar om ej annat avtalats särskilt. Hyresgästen har ej rätt att sätta upp tält, husvagnar på tomt som tillhör objektet. Vid överträdelse av detta har uthyraren rätt att avvisa överskridande antal personer och ingen återbetalning av bokningsbelopp sker.

7.2.2 Står ingen information om sängkläder och slutstädning i informationen från uthyraren så gäller regeln att hyresgästen själv ansvarar för det och att det inte ingår i uthyrningspriset.

7.2.3 Om inget annat uttalats i informationen från uthyraren så ska objektet finnas disponibelt för incheckning från 15.00 ankomstdagen och utcheckningstid ska vara senast kl.11.00. Hyresgästen och uthyraren är ansvariga att på förhand avtala kring nyckelutlämning/ återlämnande.

7.2.4 Om uthyraren angett husdjur ej tillåtet har gästen ej rätt att ta med sig husdjur. Även om uthyraren angett husdjur ej tillåtet, kan ej garanteras att där aldrig varit husdjur eller att uthyraren själv ej har husdjur.

7.2.5 Rökning är generellt ej tillåtet i hyresobjekten om inte det uttryckligen står i objektbeskrivningen att det är tillåtet. För att rökning ska vara tillåtet krävs att det särskilt avtalats separat mellan dig såsom hyresgäst och uthyraren.

7.2.6 Om båt ingår i hyresobjektet är det hyresgästen som ansvarar för att utrustning är korrekt och att ev. utbildningskrav (ex. förarbevis) enligt lag finns, vid användande av denna båt. Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för ev. buller från trafik, maskiner eller liknande.

7.2.7 Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för kvaliteten på Internetuppkoppling o.dyl. som t.ex. dålig täckning, dålig hastighet.

7.2.8 Hyresgästen är själv ansvarig för vistelser i pooler, spabad o.dyl. och man är förpliktad som hyresgäst att följa föreskrifterna.

7.2.9 Observera att ett hyresobjekt kan komma att avbokas från förmedlarens eller uthyrarens håll om giltig anledning föreligger såsom ex. brand, översvämning, tekniska orsaker som omöjliggör bokningen eller att objektet sålts. Förmedlaren kan ej hållas ansvarig i dessa fall utan endast skyndsamt hjälpa med förmedling av liknande objekt.

7.2.10 Utrustning och inventarier i hyresobjektet ska hanteras med respekt, läs mer i voucherinformationen.

7.2.11 Hyresobjektet ska vara i ordning vid ankomst. Reklamation rörande städning ska göras omgående direkt till uthyraren. Skulle hyresgästen finna brister, skador vid ankomst ska det meddelas omgående till uthyraren och förmedlaren efter inflyttning (inom 72 timmar), annars har hyresgästen förlorat rätten till reklamation. Uthyraren och/eller förmedlaren har rätt att under en rimlig tidsfrist försöka avhjälpa ev. fel och brister. Avresa från hyresobjektet innan hyresperiodens utgång, sker på hyresgästens bekostnad och risk, utan rätt till återbetalning. Hyresgästen riskerar att inte kunna ställa krav. Det anses då att Hyresgäst själv omöjliggjort avhjälpning. BN AB förbehåller sig rätten att vid avhjälpning flytta Hyresgästen till annat hyresobjekt.

7.2.12 Vid avresa ska objektet lämnas i samma skick som det hade vid ankomst. Vid fel/skadegörelse som orsakas av Hyresgästen blir Hyresgästen ersättningsskyldig.

 
8. SPECIFIKA VILLKOR FÖR AKTIVITETER

8.1 Bussbiljett är avbokning- och återbetalningsbar mot en administrativt avgift motsvarande 25% av bokningens pris fram till 1 maj dock minimum 150 kr, därefter är bussbiljett ej avbokningsbar eller återbetalningsbar.

8.2 BN AB förmedlar bl.a. aktiviteter, bussturer, bokning av dessa ingås och gäller mellan dig som Bokare och BN AB. Vid bokningstillfället erhåller du, efter att BN AB erhållit betalning, en e-postbekräftelse från förmedlaren BN AB.

8.3 Med förbehåll att bussturer kan ändras och/eller ställas in om färre än 25 platser är bokade. Skulle det ske får kund 100% återbetalning av bokad bussresa. Ändringar i bussturer meddelas senast 4 dagar innan första bussavresan av alla Vansbrosimningens bussturer (det tävlingsåret) som bokas genom By Nordiq.

 

9. VAD GÄLLER OM VANSBROSIMNINGEN STÄLLER IN ELLER FLYTTAR ARRANGEMANGEN

9.1 Vansbro AIK Simklubb förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta hela Vansbro AIK Simklubbs arrangemang, eller del därav liksom att ställa in eller flytta en eller flera tävlingar eller förändra sträckningar eller starttider:

9.1.1 med anledning av omständigheter utanför Vansbro AIK Simklubbs kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning, eller

9.1.2 om Vansbro AIK Simklubb eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

9.1.3 om Vansbro AIK Simklubbs tävlingarna inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att tävlingarna, ska kunna genomföras eller

9.2 Detta omfattar även bokningar av boenden och aktiviteter.

9.3 BN AB förbehåller sig rätten att, för det fall Vansbro AIK Simklubb ställer in eller flyttar hela Vansbro AIK Simklubbs arrangemang, eller del därav, eller ställer in eller flyttar en eller flera tävlingar eller förändra sträckningar eller starttider, på samma sätt som Vansbro AIK Simklubb ställa in eller flytta boende/aktiviteter.

9.4 BN AB har ingen skyldighet att återbetala bokningsavgifter eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall hela Vansbro AIK Simklubbs arrangemanget, del därav eller en eller flera tävlingar måste ställas in eller flyttas eller för det fall BN AB måste ställa in eller flytta boende/aktivitet till följd av förändringar enligt punkt 9.1.1-9.1.4 ovan eller andra extraordinära omständigheter.

9.5 Vad gäller av By Nordiq AB förmedlade boenden till hotell, stugbyar, B&B och privata boenden eller aktivitetsprodukter kan krav på återbetalning pga. inställda eller flyttade Vansbro AIK Simklubbs arrangemang inte ställas till By Nordiq AB.

10. VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST

10.1 Eventuella klagomål på köpt/bokad produkt eller tjänst ska framföras direkt till respektive boende så snart som möjligt. Erhålls inte rättelse av problemet, så kontakta BN AB.

10.2 BN AB kan nås på: vansbrosimningen@bynordiq.se  eller tel + 46(0)411- 55 87 00

10.3 Reklamationsrätten är förlorad, om inte boendet eller deras ombud för boende eller aktivitet meddelades på plats och fått rimlig tid/chans att lösa problemet. Eventuella anspråk på kompensation skall i första hand riktas direkt mot respektive boenden eller ansvarig av aktivitet och i allt fall vara BN AB skriftligen tillhanda senast sista augusti året för arrangemanget.

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 BN AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med förmedling av boende eller aktiviteter. By Nordiq AB (BN AB) är även personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till boende på hotell, stugbyar, B & B samt privata boenden och till aktivitetsleverantörer.

11.2 BN AB samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till BN AB. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. BN AB kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost.

11.3 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

11.3.1 BN AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot Bokaren och andra deltagare i samband med förmedlingen av de boenden som Bokaren bokat. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser bland annat gällande säkerhet.

11.3.2 By Nordiq AB kan nås på: vansbrosimningen@bynordiq.se eller på telefonnummer + 46(0)411- 55 87 00

11.3.3  Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan BN AB inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

11.3.4 Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att BN AB skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och andra lagar och myndighetsförordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och BN AB, t ex noteringar om frågor och klagomål.

11.3.5 Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. BN AB kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från BN AB. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Lagring av personuppgifter

11.4 Personuppgifterna kommer att sparas för bokföringsändamål under en period om sju (7) år. Om samtycke ges för att kunna följa upp och utveckla BN AB även kommande år sparas uppgifter fem (5) år. Samtycke till nyhetsbrev till dess att det återkallas.

11.5 Läs mer om hur By Nordiq AB hanterar, behandlar och lagrar personuppgifter i BN ABs integritets-policy: https://bynordiq.se/integritetspolicy/

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

11.6 Anställda i BN AB. Dina personuppgifter kommer att förutom av BN ABs anställda att behandlas av BN- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen tex hotell, stugbyar, B&B, lokala samarbetspartners samt av BN-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

11.7 Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Bokaren vars personuppgifter har registrerats har rätt att begära ut registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter Vansbrosimningen AB och By Nordiq AB behandlar.

11.8 Bokaren har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att få personuppgifter raderade. Bokaren har rätt till blockering av behandling samt rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter.

11.9 För att Vansbro AIK Simklubb och By Nordiq AB ska kunna fullgöra ett ingånget avtal om deltagande i Vansbro AIK Simklubbs Vansbrosimningen eller annan bokad produkt/tjänst behöver den Bokades personuppgifter behandlas.

11.10 Vid eventuell blockering av behandling från Bokarens sida där Vansbro AIK Simklubb och BN AB inte kan fullgöra ingånget avtal sker ingen återbetalning.

11.11 Bokaren har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram